Verlof en ziekte

Regels bij aanvraag van extra vrij en verzuimregistratie

De overheid vindt dat er voor ieder kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Ouders zijn dan ook verplicht hun leerplichtige kinderen hieraan te laten deelnemen. Van belang voor leerlingen (en hun ouders/verzorgers) zijn de volgende hoofdlijnen:

De schoolleiding mag slechts eenmaal per jaar verlof verlenen voor vakanties buiten de schoolvakanties om en dit ten hoogste voor tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is er uitsluitend voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dat aantonen. Extra vrij krijgen voor wintersport, bezoek aan het geboorteland van allochtone ouders, of eerder rijden i.v.m. drukte op de weg is niet mogelijk.

Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.
De schoolleiding mag voor gewichtige redenen per schooljaar maximaal tien verlofdagen geven.

U begrijpt dat wij ons aan deze regelgeving moeten houden.

Als uw kind de school moet verzuimen wegens dringende (familie)omstandigheden, vult u dan het formulier in dat u bij de directie kunt krijgen of kunt downloaden via de site van de school.

Ziekteverzuim

Verzuimt uw kind wegens ziekte, dan kunt u dit vóór schooltijd telefonisch of via schoudercom melden. Dit geldt ook voor een arts-, tandarts- of ziekenhuisbezoek van uw kind.

Bij alle vormen van ongeoorloofd verzuim zijn we wettelijk verplicht een melding te doen aan de leerplichtambtenaar.